مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: علی فانـی, افسانه طلائی, بابک عشرتی
کلیدواژه ها : آلاینده های هوا - ظرفيت حیاتی - حجم ريوي - ازون
: 40677
: 20
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف: در اين تحقيق سطح آلاينده هاي استنشاقي مانند ذرات معلق، سولفيد هيدروژن و ازون در هواي شهر اراك و خمين تعيين و چگونگي اثر آن بر عملكرد ريه مورد بررسي قرار گرفت.

مواد و روش ها: مطالعه در فاصله زماني 86-1385 در اراك و خمين انجام شد و دو شهر به ترتيب به 10 و 5 منطقه مختلف طبق تقسيم بندي مركز بهداشت و محيط زيست تقسيم شده و ذرات معلق، ازون و سولفيد هيدروژن در مناطق مذكور به صورت تصادفي بر اساس كد خانوار در فصول مختلف سال اندازه گيري شد. تعداد 1069 نفر در مطالعه شركت كردند كه از اين تعداد 522 نفر از خمين و بقيه از اراك بودند. از شاخص كيفيت هوا (PSI) براي ارزيابي كيفيت هوا و از شاخص هاي اسپيرومتري براي ارزيابي حجم ها و ظرفيت هاي ريوي استفاده شد. ميانگين غلظت آلاينده ها و شاخص پراكندگي ظرفيت هاي ريوي با آناليز رگرسيون بررسي شدند.

نتايج: بر اساس مقايسهPSI ، ميانگين PSI اراك (54/14±83/101) بالاتر از خمين (58/18±17/89) بود (05/0>P). ميزان سطوح قابل پيش بينيFVC ،FEV 1 ،FEF 25-75 % ،MEF 50 % ، PEF به ترتيب در اراك در 2/10 درصد، 7/11 درصد، 5/35 درصد، 9/30 درصد، 40 درصد و در خمين در 8/8 درصد، 3/11 درصد، 4/35 درصد، 9/33 درصد و 6/40 درصد موارد مختل بود. اين تفاوت ها در دو شهر معنادار نبود. ميانگين آلاينده H2S در دو شهر اراك و خمين بالاتر از حد استاندارد بود. غلظت آلاينده H2S و O3 در خمين بالاتر از اراك بود، ولي اين اختلاف فقط در مورد H2S معني دار بود. به طور كلي، بين آلاينده هاي H2S؛ O3 و PM10 ارتباط معناداري با ظرفيت حياتي به دست نيامد، اما ارتباط معني داري بين ميانگين FEF و75% -25-FEF با ازون وجود داشت. در اراك ارتباط ميزان پيش بيني شده FVC با غلظت ازون، معكوس بود. در خمين ميزان پيش بيني شده ظرفيت حياتي و FVC با غلظت H2S و PM10 به صورت معكوس همبستگي داشت.

نتيجه گيري: ميانگين PSI اراك بالاتر از خمين بوده و آلاينده عمده آن ذرات معلق و در خمين آلاينده عمده، H2S و O3 بود. در اراك رابطه FVC با غلظت ازون معكوس اما معني دار نبوده و در خمين رابطهVC و FVC با غلظت H2S و PM10 معكوس بود. لذا، توصيه مي شود كه آلاينده هاي مذكور ساليانه مورد پايش قرار گيرد.

نویسندگان: پژمان بهاریچهارده, علی فانـی
کلیدواژه ها : زردچوبه - کورکومین - استامینوفن - جوجه گوشتی
: 23107
: 19
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: زردچوبه با نام علمی Curcuma longa L. علاوه بر خواص درمانی بسیار، اثرات محافظتکنندگی قابل توجهی در کبد و سیستم گوارشی اعمال میکند. هدف: با توجه به اهمیت افزایش راندمان رشد جوجههای گوشتی جهت افزایش تولید در صنعت مرغداری و وجود عوامل توکسیک متعددی که جوجههای گوشتی را تهدید میکند، در تحقیق حاضر، اثر محافظتکنندگی محلول روغنی زردچوبه در جوجههای گوشتی بررسی گردید.روش بررسی: از حیوانات جوجههای گوشتی نر نژاد آرین در سن 25 روزگی در سه گروه و با شش تکرار استفاده به عمل آمد. پیش تیماری با زردچوبه (g/kg B.W. 1) به مدت 2 هفته و سپس تیمار توام استامینوفن (mg/kg B.W. 650) و زردچوبه به مدت 30 روز؛ تیمار با استامینوفن (mg/kg B.W. 650) به مدت 30 روز و گروه کنترل انجام شد. در پایان دوره، متوسط اضافه وزن روزانه و مطالعات هیستوپاتولوژیک کبد، روده و پیش معده تعیین گردید.یافتهها: مطالعات پاتولوژیک حاکی از وضعیت بهتر موکوس روده و حالت مطلوب روند رشد جوجهها در تیمار با زردچوبه است.نتیجهگیری: کاربرد زردچوبه در رژیم غذایی جوجههای گوشتی با اثرات مطلوبتری در مقابل توکسینها همراه است که بیشتر به وجود ماده موثر آنتیاکسیدانت آن، یعنی کورکومین مربوط است.
نویسندگان: علی فانـی, اعظم بخشایشی, فروزان وهاب زاده , علی عجمی , خانم پرستو رزمپور
کلیدواژه ها :
: 27253
: 54
: 0
ایندکس شده در :

مقدمه و هدف: سرطان پستان، شايع­ترين سرطان در زنان محسوب مي­شود و تشخيص زودرس آن در کاهش ابتلا و ميرايی ناشی از آن، نقشی مهمی بازي­مي­کند به­طوري­که تشخيص زودرس، ميزان بقا را تا 95درصد افزايش­مي­دهد. مطالعه حاضر با هدف مقايسه ميزان تأثير دو روش متفاوت آموزشی در افزايش آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان شهر اراک، طراحی و اجراگرديد.

 

مواد و روش­ها: طی مطالعه­ای نيمه­تجربی، پس از تقسيم تصادفی نمونه مورد مطالعه به دو گروه 64 نفره، دو روش مختلف آموزشی (فيلم و مقاله مروری) به­کارگرفته­شد تا ميزان تغييرهای آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان ، در خصوص مهارت­های غربالگری سرطان پستان با هم مقايسه­شود. داده­های مورد نياز با استفاده از يک پرسشنامه ساختاريافته جمع­آوری و پس از ورود به نرم­افزار با استفاده از آزمون­های استقلال دو گروه، t جفتی  و من ويتنی در سطح معني­داری 5درصد تجزيه­وتحليل شد.

 

نتايج: ميانگين نمره کل آگاهی، نگرش و عملکرد و زيرمجموعه­های آنها قبل و بعد از مداخله با يکديگر اختلاف آماری معني­داری را نشان­داد به­طوري­که در هر سه حيطه، نمره کل آگاهی، نگرش و عملکرد افزايش­يافته­بود (05/0>P )؛ اما تغييرهای نمره آگاهی، نگرش و عملکرد و زير­مجموعه­های آنها در دو گروه مورد مطالعه يکسان بود و تفاوت معني­دار آماری نشان­نداد (05/0<P ).

 

نتيجه­گيری: گرچه بر اساس نتايج مطالعه حاضر، سطح دانش، نگرش و عملکرد در پزشکان اراک، در حد قابل قبولی است و برنامه­های آموزشی به هر شکلی مي­تواند به افزايش دانش، درک بهتر و عملکردی مناسب­تر در جهت تشخيص و درمان بيماری منجرشود اما دوره­های بازآموزی و آموزش­های متوالی افزايش مهارت­ها و ارتقای دانش پزشکان ضروری است.

نویسندگان: H Eftekhar, AR Jamshidi, K Mohammad, A Montazeri, D Shojaeezadeh, مسعود عزت آبادی پور, علی فانـی, مهدی بختیار, محمد رفیعی, حبیب اجاقی, داریوش شهبازی
کلیدواژه ها :
: 27639
: 0
: 0
ایندکس شده در :