مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: عبدالطیف معینی, علی چهره ای, پریسا فانی
کلیدواژه ها : واژه های کلیدی الکترومغناطیس - الکترولیز آلومینیوم - خون محیطی
: 33973
: 26
: 0
ایندکس شده در :
زمینه و هدف: نظریه بیماری زا بودن میدان های الکترومغناطیسی بر روی ساکنان و کارکنان مجاور این میدان ها بخصوص کارسینوژن بودن آنها مورد مطالعات زیادی قرار گرفته است. ولی نتایج آنها قطعیت نیافته و هنوز مناقشات زیادی در این مورد وجود دارد. این تحقیق به منظور بررسی اثر میدان های الکترومغناطیسی با شدت بالا بر شاخص های خون محیطی افرادی که بطور طولانی مدت (حداقل سه سال) در مجاورت این میدان ها بوده اند طراحی و اجرا گردید.روش بررسی: در یک مطالعه آینده نگر کارگرانی که در کارگاه الکترولیز کارخانه آلومینیوم اراک کار می کنند مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا با کمک گروه بهداشت صنعتی از قسمت های مختلف کارگاه الکترولیز گوس متری به عمل آمد و سپس دویست نفر از کارگران شاغل در کارگاه انتخاب و دویست نفر نیز از افرادی که در سایر قسمت ها شاغل بوده و در معرض میدان مغناطیسی نبودند با رعایت معیارهای ورود انتخاب شدند و هر دو گروه از نظر شرح حال، معاینه بالینی بررسی و پرسشنامه برای آنها تکمیل شد. سپس در دو نوبت به فاصله یکسال برای هر دو گروه CBC و شمارش پلاکت انجام شد. نهایتاً داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (t مستقل) و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: افراد دو گروه از نظر میانگین سنی و جنسی تفاوتی نداشتند. میانگین شاخص های خونی گروه مواجهه یافته در دو سال متوالی در رده گلبول های سفید، نوتروفیل ها، گلبول های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت و MCV بیشتر از گروه مواجهه نیافته بود (05/0p<). همچنین بین میانگین های موجود در رده مونوسیت ها با گلبول های قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت تفاوت معنی داری در دو گروه مذکور در این پریود وجود داشت (05/0p<). با وجود این، در معاینه بالینی، در هیچکدام از دوگروه مورد مطالعه یافته بالینی که مؤید وجود آنمی، بدخیمی یا اختلال انعقادی باشد ملاحظه نگردید.نتیجه گیری: هر چند بین شاخص خونی گروه مواجهه یافته و مواجهه نیافته تفاوت های معنی دار وجود داشت ولی همه اندکس های خونی در محدوده نرمال بوده و یافته های غیر طبیعی دال بر بیماری های هماتولوژیک در این مطالعه بدست نیامد.
نویسندگان: علی فانـی, افسانه طلائی, بابک عشرتی
کلیدواژه ها : آلاینده های هوا - ظرفيت حیاتی - حجم ريوي - ازون
: 42049
: 20
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف: در اين تحقيق سطح آلاينده هاي استنشاقي مانند ذرات معلق، سولفيد هيدروژن و ازون در هواي شهر اراك و خمين تعيين و چگونگي اثر آن بر عملكرد ريه مورد بررسي قرار گرفت.

مواد و روش ها: مطالعه در فاصله زماني 86-1385 در اراك و خمين انجام شد و دو شهر به ترتيب به 10 و 5 منطقه مختلف طبق تقسيم بندي مركز بهداشت و محيط زيست تقسيم شده و ذرات معلق، ازون و سولفيد هيدروژن در مناطق مذكور به صورت تصادفي بر اساس كد خانوار در فصول مختلف سال اندازه گيري شد. تعداد 1069 نفر در مطالعه شركت كردند كه از اين تعداد 522 نفر از خمين و بقيه از اراك بودند. از شاخص كيفيت هوا (PSI) براي ارزيابي كيفيت هوا و از شاخص هاي اسپيرومتري براي ارزيابي حجم ها و ظرفيت هاي ريوي استفاده شد. ميانگين غلظت آلاينده ها و شاخص پراكندگي ظرفيت هاي ريوي با آناليز رگرسيون بررسي شدند.

نتايج: بر اساس مقايسهPSI ، ميانگين PSI اراك (54/14±83/101) بالاتر از خمين (58/18±17/89) بود (05/0>P). ميزان سطوح قابل پيش بينيFVC ،FEV 1 ،FEF 25-75 % ،MEF 50 % ، PEF به ترتيب در اراك در 2/10 درصد، 7/11 درصد، 5/35 درصد، 9/30 درصد، 40 درصد و در خمين در 8/8 درصد، 3/11 درصد، 4/35 درصد، 9/33 درصد و 6/40 درصد موارد مختل بود. اين تفاوت ها در دو شهر معنادار نبود. ميانگين آلاينده H2S در دو شهر اراك و خمين بالاتر از حد استاندارد بود. غلظت آلاينده H2S و O3 در خمين بالاتر از اراك بود، ولي اين اختلاف فقط در مورد H2S معني دار بود. به طور كلي، بين آلاينده هاي H2S؛ O3 و PM10 ارتباط معناداري با ظرفيت حياتي به دست نيامد، اما ارتباط معني داري بين ميانگين FEF و75% -25-FEF با ازون وجود داشت. در اراك ارتباط ميزان پيش بيني شده FVC با غلظت ازون، معكوس بود. در خمين ميزان پيش بيني شده ظرفيت حياتي و FVC با غلظت H2S و PM10 به صورت معكوس همبستگي داشت.

نتيجه گيري: ميانگين PSI اراك بالاتر از خمين بوده و آلاينده عمده آن ذرات معلق و در خمين آلاينده عمده، H2S و O3 بود. در اراك رابطه FVC با غلظت ازون معكوس اما معني دار نبوده و در خمين رابطهVC و FVC با غلظت H2S و PM10 معكوس بود. لذا، توصيه مي شود كه آلاينده هاي مذكور ساليانه مورد پايش قرار گيرد.

نویسندگان: H Eftekhar, AR Jamshidi, K Mohammad, A Montazeri, D Shojaeezadeh, مسعود عزت آبادی پور, علی فانـی, مهدی بختیار, محمد رفیعی, حبیب اجاقی, داریوش شهبازی
کلیدواژه ها :
: 28639
: 0
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: پریسا فانی, محمد رفیعی, نویدرضا مشایخی, خسرو میناوند, رضا شاه میرزایی
کلیدواژه ها : سوء هاضمه - آسپرين دوزكم - هليكوباكترپيلوري
: 31936
: 59
: 0
ایندکس شده در :
زمينه و هدف: آسپرين و هليكوباكترپيلوري دو عامل مهم شناخته شده در ايجاد زخم پپتيك هستند. اين مطالعه بر آن است تا اثر متقابل اين دو عامل را درايجاد عوارض گوارشي بررسي كند. مواد و روش ها: گروه هدف شامل بيماراني بود كه با بيماري قلبي تحت درمان آسپرين دوز كم قرارداشتند. افرادي كه علايم سوء هاضمه داشتند در گروه مورد و افراد فاقد علامت در گروه شاهد قرار گرفتند. همزمان 5 سي سي خون جهت انجام تست الايزا آنتي بادي هليكوباكترپيلوري اخذ شد. از بيماران الايزا مثبت آزمون آلودگي به هيلكوباترپيلوري به عمل آمد. افراد آزمون مثبت در گروه هليكوباكتر مثبت و افراد الايزا منفي و آزمون منفي در گروه هليكوباكتر منفي قرار گرفتند. در پايان با محاسبه نسبت شانس ارتباط بروز سوء هاضمه با مصرف آسپرين و عفونت هليكوباكترپيلوري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: 129 نفر در گروه شاهد (سوء هاضمه منفي) و 71 نفر در گروه مورد (سوء هاضمه مثبت)، 72 نفر (36 درصد) آزمون مثبت و بقيه آزمون منفي بودند. 5/35 درصد بيماران مبتلا به سوء هاضمه بودند كه بين افراد آزمون مثبت و آزمون منفي با 001/0= pو54/6= ORاختلاف معنيداري وجود داشت. 43 بيمار علايم تشديد سوء هاضمه داشتند، 23 نفر از آنها مورد بررسي آندوسكوپي قرار گرفتند و20 نفر آنها مبتلا به زخم پپتيك شده بودند. از افراد مبتلا به زخم پپتيك 80 درصد هليكوباكتر مثبت بودند كه تفاوت معنيداري با گروه هليكوباكتر منفي داشت (86/8=OR، 001/0=p). نتيجهگيري: پيشنهاد ميشود كه بيماران مصرف كننده آسپرين طولاني مدت جهت كاهش عوارض گوارشي از نظر ابتلا به هليكوباكتر پيلوري و علايم باليني مورد غربالگري و درمان قرار گيرند.