مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: عبدالطیف معینی, علی چهره ای, پریسا فانی
کلیدواژه ها : واژه های کلیدی الکترومغناطیس - الکترولیز آلومینیوم - خون محیطی
: 32219
: 26
: 0
ایندکس شده در :
زمینه و هدف: نظریه بیماری زا بودن میدان های الکترومغناطیسی بر روی ساکنان و کارکنان مجاور این میدان ها بخصوص کارسینوژن بودن آنها مورد مطالعات زیادی قرار گرفته است. ولی نتایج آنها قطعیت نیافته و هنوز مناقشات زیادی در این مورد وجود دارد. این تحقیق به منظور بررسی اثر میدان های الکترومغناطیسی با شدت بالا بر شاخص های خون محیطی افرادی که بطور طولانی مدت (حداقل سه سال) در مجاورت این میدان ها بوده اند طراحی و اجرا گردید.روش بررسی: در یک مطالعه آینده نگر کارگرانی که در کارگاه الکترولیز کارخانه آلومینیوم اراک کار می کنند مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا با کمک گروه بهداشت صنعتی از قسمت های مختلف کارگاه الکترولیز گوس متری به عمل آمد و سپس دویست نفر از کارگران شاغل در کارگاه انتخاب و دویست نفر نیز از افرادی که در سایر قسمت ها شاغل بوده و در معرض میدان مغناطیسی نبودند با رعایت معیارهای ورود انتخاب شدند و هر دو گروه از نظر شرح حال، معاینه بالینی بررسی و پرسشنامه برای آنها تکمیل شد. سپس در دو نوبت به فاصله یکسال برای هر دو گروه CBC و شمارش پلاکت انجام شد. نهایتاً داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (t مستقل) و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: افراد دو گروه از نظر میانگین سنی و جنسی تفاوتی نداشتند. میانگین شاخص های خونی گروه مواجهه یافته در دو سال متوالی در رده گلبول های سفید، نوتروفیل ها، گلبول های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت و MCV بیشتر از گروه مواجهه نیافته بود (05/0p<). همچنین بین میانگین های موجود در رده مونوسیت ها با گلبول های قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت تفاوت معنی داری در دو گروه مذکور در این پریود وجود داشت (05/0p<). با وجود این، در معاینه بالینی، در هیچکدام از دوگروه مورد مطالعه یافته بالینی که مؤید وجود آنمی، بدخیمی یا اختلال انعقادی باشد ملاحظه نگردید.نتیجه گیری: هر چند بین شاخص خونی گروه مواجهه یافته و مواجهه نیافته تفاوت های معنی دار وجود داشت ولی همه اندکس های خونی در محدوده نرمال بوده و یافته های غیر طبیعی دال بر بیماری های هماتولوژیک در این مطالعه بدست نیامد.
نویسندگان: پژمان بهاریچهارده, علی فانـی
کلیدواژه ها : زردچوبه - کورکومین - استامینوفن - جوجه گوشتی
: 22621
: 19
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: زردچوبه با نام علمی Curcuma longa L. علاوه بر خواص درمانی بسیار، اثرات محافظتکنندگی قابل توجهی در کبد و سیستم گوارشی اعمال میکند. هدف: با توجه به اهمیت افزایش راندمان رشد جوجههای گوشتی جهت افزایش تولید در صنعت مرغداری و وجود عوامل توکسیک متعددی که جوجههای گوشتی را تهدید میکند، در تحقیق حاضر، اثر محافظتکنندگی محلول روغنی زردچوبه در جوجههای گوشتی بررسی گردید.روش بررسی: از حیوانات جوجههای گوشتی نر نژاد آرین در سن 25 روزگی در سه گروه و با شش تکرار استفاده به عمل آمد. پیش تیماری با زردچوبه (g/kg B.W. 1) به مدت 2 هفته و سپس تیمار توام استامینوفن (mg/kg B.W. 650) و زردچوبه به مدت 30 روز؛ تیمار با استامینوفن (mg/kg B.W. 650) به مدت 30 روز و گروه کنترل انجام شد. در پایان دوره، متوسط اضافه وزن روزانه و مطالعات هیستوپاتولوژیک کبد، روده و پیش معده تعیین گردید.یافتهها: مطالعات پاتولوژیک حاکی از وضعیت بهتر موکوس روده و حالت مطلوب روند رشد جوجهها در تیمار با زردچوبه است.نتیجهگیری: کاربرد زردچوبه در رژیم غذایی جوجههای گوشتی با اثرات مطلوبتری در مقابل توکسینها همراه است که بیشتر به وجود ماده موثر آنتیاکسیدانت آن، یعنی کورکومین مربوط است.
نویسندگان: علی فانـی, افسانه طلائی, بابک عشرتی
کلیدواژه ها : آلاینده های هوا - ظرفيت حیاتی - حجم ريوي - ازون
: 39921
: 20
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف: در اين تحقيق سطح آلاينده هاي استنشاقي مانند ذرات معلق، سولفيد هيدروژن و ازون در هواي شهر اراك و خمين تعيين و چگونگي اثر آن بر عملكرد ريه مورد بررسي قرار گرفت.

مواد و روش ها: مطالعه در فاصله زماني 86-1385 در اراك و خمين انجام شد و دو شهر به ترتيب به 10 و 5 منطقه مختلف طبق تقسيم بندي مركز بهداشت و محيط زيست تقسيم شده و ذرات معلق، ازون و سولفيد هيدروژن در مناطق مذكور به صورت تصادفي بر اساس كد خانوار در فصول مختلف سال اندازه گيري شد. تعداد 1069 نفر در مطالعه شركت كردند كه از اين تعداد 522 نفر از خمين و بقيه از اراك بودند. از شاخص كيفيت هوا (PSI) براي ارزيابي كيفيت هوا و از شاخص هاي اسپيرومتري براي ارزيابي حجم ها و ظرفيت هاي ريوي استفاده شد. ميانگين غلظت آلاينده ها و شاخص پراكندگي ظرفيت هاي ريوي با آناليز رگرسيون بررسي شدند.

نتايج: بر اساس مقايسهPSI ، ميانگين PSI اراك (54/14±83/101) بالاتر از خمين (58/18±17/89) بود (05/0>P). ميزان سطوح قابل پيش بينيFVC ،FEV 1 ،FEF 25-75 % ،MEF 50 % ، PEF به ترتيب در اراك در 2/10 درصد، 7/11 درصد، 5/35 درصد، 9/30 درصد، 40 درصد و در خمين در 8/8 درصد، 3/11 درصد، 4/35 درصد، 9/33 درصد و 6/40 درصد موارد مختل بود. اين تفاوت ها در دو شهر معنادار نبود. ميانگين آلاينده H2S در دو شهر اراك و خمين بالاتر از حد استاندارد بود. غلظت آلاينده H2S و O3 در خمين بالاتر از اراك بود، ولي اين اختلاف فقط در مورد H2S معني دار بود. به طور كلي، بين آلاينده هاي H2S؛ O3 و PM10 ارتباط معناداري با ظرفيت حياتي به دست نيامد، اما ارتباط معني داري بين ميانگين FEF و75% -25-FEF با ازون وجود داشت. در اراك ارتباط ميزان پيش بيني شده FVC با غلظت ازون، معكوس بود. در خمين ميزان پيش بيني شده ظرفيت حياتي و FVC با غلظت H2S و PM10 به صورت معكوس همبستگي داشت.

نتيجه گيري: ميانگين PSI اراك بالاتر از خمين بوده و آلاينده عمده آن ذرات معلق و در خمين آلاينده عمده، H2S و O3 بود. در اراك رابطه FVC با غلظت ازون معكوس اما معني دار نبوده و در خمين رابطهVC و FVC با غلظت H2S و PM10 معكوس بود. لذا، توصيه مي شود كه آلاينده هاي مذكور ساليانه مورد پايش قرار گيرد.

نویسندگان: علی فانـی, اکرم رنجبر
کلیدواژه ها : راديكالهاي آزاد - آنتي اكسيدان - ديابت
: 10728
: 35
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: ديابت يكي از مهمترين بيماريهاي شايع مزمن است كه آمار جهاني آن از جمله در ايران رو به افزايش است. اين بيماري چهارمين عامل مرگ و مير در اغلب كشورهاي توسعه يافته است. از طرف ديگر تضعيف سيستم دفاع آنتياكسيداني ميتواند منجر به بيماريهاي مختلف از جمله ديابت شود؛ كه در اين پژوهش ظرفيت آنتياكسيداني سرم و بزاق در بيماران ديابتي نوع I در مقايسه با گروه كنترل، جهت ارزش تشخيصي مورد ارزيابي قرار گرفت.مواد و روشها: اين مطالعه يك مطالعه مقطعي ـ تحليلي است كه افراد تحت مطالعه42 نفر از بيماران ديابتيك نوع I مراجعه كننده به مركز ديابت اراك به عنوان گروه مورد، با 42 نفر گروه شاهد كه از لحاظ سن و جنس و ساير معيارهاي ورود با افراد مورد همتا بودند مقايسه شدند. ظرفيت آنتياكسيداني در سرم و بزاق اين افراد با استفاده از روش FRAP (Ferric reducing ability of plasma) اندازهگيري شد. يافتهها: ميانگين و انحراف معيار(Mean±SD) ظرفيت تام آنتياكسيداني سرم و بزاق در افراد مورد به ترتيب 088/0±51/2، 072/0±73/1 و در افراد شاهد به ترتيب 107/0±9/2، 090/0±97/1 بود. نتيجهگيري: كاهش ظرفيت آنتياكسيداني تام سرم گروه مورد از لحاظ آماري معنيدار بود، ولي كاهش ظرفيت آنتياكسيداني تام بزاق معنيدار نبود. به عبارت ديگر در اين افراد توليد راديكالهاي آزاد كه احتمالاً ميتواند زمينهساز بيماري باشد افزايش يافته و بنابراين سيستم دفاع آنتياكسيداني تضعيف شده است، كه براي كاهش آسيب ناشي از راديكالهاي آزاد توصيه ميشود اين افراد آنتياكسيدانهاي طبيعي بيشتري مصرف نمايند.