مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: علی فانـی, اکرم رنجبر
کلیدواژه ها : راديكالهاي آزاد - آنتي اكسيدان - ديابت
: 12002
: 35
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: ديابت يكي از مهمترين بيماريهاي شايع مزمن است كه آمار جهاني آن از جمله در ايران رو به افزايش است. اين بيماري چهارمين عامل مرگ و مير در اغلب كشورهاي توسعه يافته است. از طرف ديگر تضعيف سيستم دفاع آنتياكسيداني ميتواند منجر به بيماريهاي مختلف از جمله ديابت شود؛ كه در اين پژوهش ظرفيت آنتياكسيداني سرم و بزاق در بيماران ديابتي نوع I در مقايسه با گروه كنترل، جهت ارزش تشخيصي مورد ارزيابي قرار گرفت.مواد و روشها: اين مطالعه يك مطالعه مقطعي ـ تحليلي است كه افراد تحت مطالعه42 نفر از بيماران ديابتيك نوع I مراجعه كننده به مركز ديابت اراك به عنوان گروه مورد، با 42 نفر گروه شاهد كه از لحاظ سن و جنس و ساير معيارهاي ورود با افراد مورد همتا بودند مقايسه شدند. ظرفيت آنتياكسيداني در سرم و بزاق اين افراد با استفاده از روش FRAP (Ferric reducing ability of plasma) اندازهگيري شد. يافتهها: ميانگين و انحراف معيار(Mean±SD) ظرفيت تام آنتياكسيداني سرم و بزاق در افراد مورد به ترتيب 088/0±51/2، 072/0±73/1 و در افراد شاهد به ترتيب 107/0±9/2، 090/0±97/1 بود. نتيجهگيري: كاهش ظرفيت آنتياكسيداني تام سرم گروه مورد از لحاظ آماري معنيدار بود، ولي كاهش ظرفيت آنتياكسيداني تام بزاق معنيدار نبود. به عبارت ديگر در اين افراد توليد راديكالهاي آزاد كه احتمالاً ميتواند زمينهساز بيماري باشد افزايش يافته و بنابراين سيستم دفاع آنتياكسيداني تضعيف شده است، كه براي كاهش آسيب ناشي از راديكالهاي آزاد توصيه ميشود اين افراد آنتياكسيدانهاي طبيعي بيشتري مصرف نمايند.
نویسندگان: پریسا فانی, محمد رفیعی, نویدرضا مشایخی, خسرو میناوند, رضا شاه میرزایی
کلیدواژه ها : سوء هاضمه - آسپرين دوزكم - هليكوباكترپيلوري
: 35422
: 59
: 0
ایندکس شده در :
زمينه و هدف: آسپرين و هليكوباكترپيلوري دو عامل مهم شناخته شده در ايجاد زخم پپتيك هستند. اين مطالعه بر آن است تا اثر متقابل اين دو عامل را درايجاد عوارض گوارشي بررسي كند. مواد و روش ها: گروه هدف شامل بيماراني بود كه با بيماري قلبي تحت درمان آسپرين دوز كم قرارداشتند. افرادي كه علايم سوء هاضمه داشتند در گروه مورد و افراد فاقد علامت در گروه شاهد قرار گرفتند. همزمان 5 سي سي خون جهت انجام تست الايزا آنتي بادي هليكوباكترپيلوري اخذ شد. از بيماران الايزا مثبت آزمون آلودگي به هيلكوباترپيلوري به عمل آمد. افراد آزمون مثبت در گروه هليكوباكتر مثبت و افراد الايزا منفي و آزمون منفي در گروه هليكوباكتر منفي قرار گرفتند. در پايان با محاسبه نسبت شانس ارتباط بروز سوء هاضمه با مصرف آسپرين و عفونت هليكوباكترپيلوري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: 129 نفر در گروه شاهد (سوء هاضمه منفي) و 71 نفر در گروه مورد (سوء هاضمه مثبت)، 72 نفر (36 درصد) آزمون مثبت و بقيه آزمون منفي بودند. 5/35 درصد بيماران مبتلا به سوء هاضمه بودند كه بين افراد آزمون مثبت و آزمون منفي با 001/0= pو54/6= ORاختلاف معنيداري وجود داشت. 43 بيمار علايم تشديد سوء هاضمه داشتند، 23 نفر از آنها مورد بررسي آندوسكوپي قرار گرفتند و20 نفر آنها مبتلا به زخم پپتيك شده بودند. از افراد مبتلا به زخم پپتيك 80 درصد هليكوباكتر مثبت بودند كه تفاوت معنيداري با گروه هليكوباكتر منفي داشت (86/8=OR، 001/0=p). نتيجهگيري: پيشنهاد ميشود كه بيماران مصرف كننده آسپرين طولاني مدت جهت كاهش عوارض گوارشي از نظر ابتلا به هليكوباكتر پيلوري و علايم باليني مورد غربالگري و درمان قرار گيرند.
نویسندگان: علی فانـی, اعظم بخشایشی, فروزان وهاب زاده , علی عجمی , خانم پرستو رزمپور
کلیدواژه ها :
: 29458
: 54
: 0
ایندکس شده در :

مقدمه و هدف: سرطان پستان، شايع­ترين سرطان در زنان محسوب مي­شود و تشخيص زودرس آن در کاهش ابتلا و ميرايی ناشی از آن، نقشی مهمی بازي­مي­کند به­طوري­که تشخيص زودرس، ميزان بقا را تا 95درصد افزايش­مي­دهد. مطالعه حاضر با هدف مقايسه ميزان تأثير دو روش متفاوت آموزشی در افزايش آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان شهر اراک، طراحی و اجراگرديد.

 

مواد و روش­ها: طی مطالعه­ای نيمه­تجربی، پس از تقسيم تصادفی نمونه مورد مطالعه به دو گروه 64 نفره، دو روش مختلف آموزشی (فيلم و مقاله مروری) به­کارگرفته­شد تا ميزان تغييرهای آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان ، در خصوص مهارت­های غربالگری سرطان پستان با هم مقايسه­شود. داده­های مورد نياز با استفاده از يک پرسشنامه ساختاريافته جمع­آوری و پس از ورود به نرم­افزار با استفاده از آزمون­های استقلال دو گروه، t جفتی  و من ويتنی در سطح معني­داری 5درصد تجزيه­وتحليل شد.

 

نتايج: ميانگين نمره کل آگاهی، نگرش و عملکرد و زيرمجموعه­های آنها قبل و بعد از مداخله با يکديگر اختلاف آماری معني­داری را نشان­داد به­طوري­که در هر سه حيطه، نمره کل آگاهی، نگرش و عملکرد افزايش­يافته­بود (05/0>P )؛ اما تغييرهای نمره آگاهی، نگرش و عملکرد و زير­مجموعه­های آنها در دو گروه مورد مطالعه يکسان بود و تفاوت معني­دار آماری نشان­نداد (05/0<P ).

 

نتيجه­گيری: گرچه بر اساس نتايج مطالعه حاضر، سطح دانش، نگرش و عملکرد در پزشکان اراک، در حد قابل قبولی است و برنامه­های آموزشی به هر شکلی مي­تواند به افزايش دانش، درک بهتر و عملکردی مناسب­تر در جهت تشخيص و درمان بيماری منجرشود اما دوره­های بازآموزی و آموزش­های متوالی افزايش مهارت­ها و ارتقای دانش پزشکان ضروری است.

نویسندگان: علی فانـی, مهدی بختیار, محمد رفیعی, ملیحه سندی, مرضیه حسینمردی, شیرین دهقان
کلیدواژه ها :
: 33313
: 8
: 0
ایندکس شده در :
زمینه و هدف: آلاینده های استنشاقی نقش مهمی در بیماری های ریوی دارند. این مطالعه با هدف بررسی سطح آلاینده های استنشاقی دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد، منواکسید کربن در اراک (شهر صنعتی و آلوده) و خمین (غیر صنعتی و غیر آلوده) و تعیین چگونگی اثر آن بر عملکرد ریه در مقطع زمان اسپیرومتری انجام شد.روش بررسی: دو شهر اراک و خمین به ترتیب به ده و پنج منطقه تقسیم و آلاینده های استنشاقی دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد و منواکسید کربن اندازه گیری شدند. همزمان به طور تصادفی در فصول مختلف سال 522 نفر از بالغ غیر سیگاری خمین و 547 نفر از اراک انتخاب و از آنان اسپیرومتری به عمل آمد و از شاخص کیفیت هوا (PSI=Poliution standard index) برای ارزیـــابی کیفیت هوا استفاده شد. میـانگین غلظت آلاینده ها و شاخص پراکندگی ظرفیت های ریوی با آزمون های آماری آنالیز رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: میانگینPSI اراک 54/14±83/101 و خمین 58/18±17/89 بود (05/0&gt;P). حداکثر جریان بازدمی (PEF) و ظرفیت حیاتی فعال (FVC) در اراک به طور معنی داری کمتر از خمین بود (05/0P&lt;). میانگین غلظت مونواکسید کربن (CO)، دی اکسید گوگرد (SO2) و دی اکسید نیتروژن (NO2) در اراک بالاتر از خمین بوده و این افزایش در مورد CO و SO2 معنی دار بود (001/0P&lt;). در تعداد کل نمونه آلاینده های CO، SO2 و NO2 ارتباط معنی داری بین میانگین ظرفیت حیاتی VC (001/0P&lt;) و FVC (05/0P&lt;) با غلظت SO2 و PEF با NO2 وجود داشت (001/0P&lt;). در اراک رابطه میزان پیش بینی شده FVC با غلظت CO معکوس و معنی دار بود (03/0P=). نتیجه گیری: با توجه به بالاتر بودن غلظت آلاینده های NO2، SO2 و CO در شهراراک نسبت به خمین تاثیر آلاینده های فوق بر شاخص های اسپیرومتری افراد سالم غیر سیگاری متفاوت می باشد. در اراک رابطه میزان پیش بینی شده FVC با غلظت CO معکوس و معنی دار بوده، لذا توصیه می شود که آلاینده های مذکور و منابع آنها سالیانه مورد پایش قرار گیرد.