مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: پژمان بهاریچهارده, علی فانـی
کلیدواژه ها : زردچوبه - کورکومین - استامینوفن - جوجه گوشتی
: 20327
: 19
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: زردچوبه با نام علمی Curcuma longa L. علاوه بر خواص درمانی بسیار، اثرات محافظتکنندگی قابل توجهی در کبد و سیستم گوارشی اعمال میکند. هدف: با توجه به اهمیت افزایش راندمان رشد جوجههای گوشتی جهت افزایش تولید در صنعت مرغداری و وجود عوامل توکسیک متعددی که جوجههای گوشتی را تهدید میکند، در تحقیق حاضر، اثر محافظتکنندگی محلول روغنی زردچوبه در جوجههای گوشتی بررسی گردید.روش بررسی: از حیوانات جوجههای گوشتی نر نژاد آرین در سن 25 روزگی در سه گروه و با شش تکرار استفاده به عمل آمد. پیش تیماری با زردچوبه (g/kg B.W. 1) به مدت 2 هفته و سپس تیمار توام استامینوفن (mg/kg B.W. 650) و زردچوبه به مدت 30 روز؛ تیمار با استامینوفن (mg/kg B.W. 650) به مدت 30 روز و گروه کنترل انجام شد. در پایان دوره، متوسط اضافه وزن روزانه و مطالعات هیستوپاتولوژیک کبد، روده و پیش معده تعیین گردید.یافتهها: مطالعات پاتولوژیک حاکی از وضعیت بهتر موکوس روده و حالت مطلوب روند رشد جوجهها در تیمار با زردچوبه است.نتیجهگیری: کاربرد زردچوبه در رژیم غذایی جوجههای گوشتی با اثرات مطلوبتری در مقابل توکسینها همراه است که بیشتر به وجود ماده موثر آنتیاکسیدانت آن، یعنی کورکومین مربوط است.
نویسندگان: علی فانـی, اکرم رنجبر
کلیدواژه ها : راديكالهاي آزاد - آنتي اكسيدان - ديابت
: 9784
: 35
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: ديابت يكي از مهمترين بيماريهاي شايع مزمن است كه آمار جهاني آن از جمله در ايران رو به افزايش است. اين بيماري چهارمين عامل مرگ و مير در اغلب كشورهاي توسعه يافته است. از طرف ديگر تضعيف سيستم دفاع آنتياكسيداني ميتواند منجر به بيماريهاي مختلف از جمله ديابت شود؛ كه در اين پژوهش ظرفيت آنتياكسيداني سرم و بزاق در بيماران ديابتي نوع I در مقايسه با گروه كنترل، جهت ارزش تشخيصي مورد ارزيابي قرار گرفت.مواد و روشها: اين مطالعه يك مطالعه مقطعي ـ تحليلي است كه افراد تحت مطالعه42 نفر از بيماران ديابتيك نوع I مراجعه كننده به مركز ديابت اراك به عنوان گروه مورد، با 42 نفر گروه شاهد كه از لحاظ سن و جنس و ساير معيارهاي ورود با افراد مورد همتا بودند مقايسه شدند. ظرفيت آنتياكسيداني در سرم و بزاق اين افراد با استفاده از روش FRAP (Ferric reducing ability of plasma) اندازهگيري شد. يافتهها: ميانگين و انحراف معيار(Mean±SD) ظرفيت تام آنتياكسيداني سرم و بزاق در افراد مورد به ترتيب 088/0±51/2، 072/0±73/1 و در افراد شاهد به ترتيب 107/0±9/2، 090/0±97/1 بود. نتيجهگيري: كاهش ظرفيت آنتياكسيداني تام سرم گروه مورد از لحاظ آماري معنيدار بود، ولي كاهش ظرفيت آنتياكسيداني تام بزاق معنيدار نبود. به عبارت ديگر در اين افراد توليد راديكالهاي آزاد كه احتمالاً ميتواند زمينهساز بيماري باشد افزايش يافته و بنابراين سيستم دفاع آنتياكسيداني تضعيف شده است، كه براي كاهش آسيب ناشي از راديكالهاي آزاد توصيه ميشود اين افراد آنتياكسيدانهاي طبيعي بيشتري مصرف نمايند.
نویسندگان: علی فانـی, افسانه طلائی, بابک عشرتی
کلیدواژه ها : آلاینده های هوا - ظرفيت حیاتی - حجم ريوي - ازون
: 34754
: 20
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف: در اين تحقيق سطح آلاينده هاي استنشاقي مانند ذرات معلق، سولفيد هيدروژن و ازون در هواي شهر اراك و خمين تعيين و چگونگي اثر آن بر عملكرد ريه مورد بررسي قرار گرفت.

مواد و روش ها: مطالعه در فاصله زماني 86-1385 در اراك و خمين انجام شد و دو شهر به ترتيب به 10 و 5 منطقه مختلف طبق تقسيم بندي مركز بهداشت و محيط زيست تقسيم شده و ذرات معلق، ازون و سولفيد هيدروژن در مناطق مذكور به صورت تصادفي بر اساس كد خانوار در فصول مختلف سال اندازه گيري شد. تعداد 1069 نفر در مطالعه شركت كردند كه از اين تعداد 522 نفر از خمين و بقيه از اراك بودند. از شاخص كيفيت هوا (PSI) براي ارزيابي كيفيت هوا و از شاخص هاي اسپيرومتري براي ارزيابي حجم ها و ظرفيت هاي ريوي استفاده شد. ميانگين غلظت آلاينده ها و شاخص پراكندگي ظرفيت هاي ريوي با آناليز رگرسيون بررسي شدند.

نتايج: بر اساس مقايسهPSI ، ميانگين PSI اراك (54/14±83/101) بالاتر از خمين (58/18±17/89) بود (05/0>P). ميزان سطوح قابل پيش بينيFVC ،FEV 1 ،FEF 25-75 % ،MEF 50 % ، PEF به ترتيب در اراك در 2/10 درصد، 7/11 درصد، 5/35 درصد، 9/30 درصد، 40 درصد و در خمين در 8/8 درصد، 3/11 درصد، 4/35 درصد، 9/33 درصد و 6/40 درصد موارد مختل بود. اين تفاوت ها در دو شهر معنادار نبود. ميانگين آلاينده H2S در دو شهر اراك و خمين بالاتر از حد استاندارد بود. غلظت آلاينده H2S و O3 در خمين بالاتر از اراك بود، ولي اين اختلاف فقط در مورد H2S معني دار بود. به طور كلي، بين آلاينده هاي H2S؛ O3 و PM10 ارتباط معناداري با ظرفيت حياتي به دست نيامد، اما ارتباط معني داري بين ميانگين FEF و75% -25-FEF با ازون وجود داشت. در اراك ارتباط ميزان پيش بيني شده FVC با غلظت ازون، معكوس بود. در خمين ميزان پيش بيني شده ظرفيت حياتي و FVC با غلظت H2S و PM10 به صورت معكوس همبستگي داشت.

نتيجه گيري: ميانگين PSI اراك بالاتر از خمين بوده و آلاينده عمده آن ذرات معلق و در خمين آلاينده عمده، H2S و O3 بود. در اراك رابطه FVC با غلظت ازون معكوس اما معني دار نبوده و در خمين رابطهVC و FVC با غلظت H2S و PM10 معكوس بود. لذا، توصيه مي شود كه آلاينده هاي مذكور ساليانه مورد پايش قرار گيرد.

نویسندگان: پریسا فانی, محمد رفیعی, نویدرضا مشایخی, خسرو میناوند, رضا شاه میرزایی
کلیدواژه ها : سوء هاضمه - آسپرين دوزكم - هليكوباكترپيلوري
: 26350
: 59
: 0
ایندکس شده در :
زمينه و هدف: آسپرين و هليكوباكترپيلوري دو عامل مهم شناخته شده در ايجاد زخم پپتيك هستند. اين مطالعه بر آن است تا اثر متقابل اين دو عامل را درايجاد عوارض گوارشي بررسي كند. مواد و روش ها: گروه هدف شامل بيماراني بود كه با بيماري قلبي تحت درمان آسپرين دوز كم قرارداشتند. افرادي كه علايم سوء هاضمه داشتند در گروه مورد و افراد فاقد علامت در گروه شاهد قرار گرفتند. همزمان 5 سي سي خون جهت انجام تست الايزا آنتي بادي هليكوباكترپيلوري اخذ شد. از بيماران الايزا مثبت آزمون آلودگي به هيلكوباترپيلوري به عمل آمد. افراد آزمون مثبت در گروه هليكوباكتر مثبت و افراد الايزا منفي و آزمون منفي در گروه هليكوباكتر منفي قرار گرفتند. در پايان با محاسبه نسبت شانس ارتباط بروز سوء هاضمه با مصرف آسپرين و عفونت هليكوباكترپيلوري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: 129 نفر در گروه شاهد (سوء هاضمه منفي) و 71 نفر در گروه مورد (سوء هاضمه مثبت)، 72 نفر (36 درصد) آزمون مثبت و بقيه آزمون منفي بودند. 5/35 درصد بيماران مبتلا به سوء هاضمه بودند كه بين افراد آزمون مثبت و آزمون منفي با 001/0= pو54/6= ORاختلاف معنيداري وجود داشت. 43 بيمار علايم تشديد سوء هاضمه داشتند، 23 نفر از آنها مورد بررسي آندوسكوپي قرار گرفتند و20 نفر آنها مبتلا به زخم پپتيك شده بودند. از افراد مبتلا به زخم پپتيك 80 درصد هليكوباكتر مثبت بودند كه تفاوت معنيداري با گروه هليكوباكتر منفي داشت (86/8=OR، 001/0=p). نتيجهگيري: پيشنهاد ميشود كه بيماران مصرف كننده آسپرين طولاني مدت جهت كاهش عوارض گوارشي از نظر ابتلا به هليكوباكتر پيلوري و علايم باليني مورد غربالگري و درمان قرار گيرند.