آخرین سمت :

مشخصات فردی

نام : علی
نام خانوادگی : فانـی
تاریخ تولد :
نام پدر :
مشخصات تماس
محل کار 1 : نشانی
تلفن :
محل کار 2 : نشانی
تلفن :
فکس :
کدپستی :
صندوق پستی :
وب سایت :
پست الکترونیکی : drfani321@yahoo.com
وضعیت تحصیلی
دانشگاه مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی اراک
آخرین مدرک علمی : سایر
مرتبه علمی : دانشیار
هیئت علمی
گروه آموزشی :
آشنایی با زبان های خارجی :
بیوگرافی
دوره ها
دعوت های خاص
سابقه تدریس
وضعیت استخدامی
فرصتهای مطالعاتی
اختراعات
اکتشافات
سوابق اجرایی
تشکل های علمی و صنفی
جوایز / نشان های علمی
سایر اطلاعات